Výklad karet / Tarot prediction

Ráda Vám odpovím na otázky týkající se Vaší budoucnosti, řešení Vašich osobních problémů, lásky, vztahů, nabízím pomoc v rozhodování na Vaší životní křižovatce apod. Jistě najdeme vhodný způsob jak se zeptat karet na Vaše konkrétní problémy.
Otázky, které kartám pokládáte, by se měly týkat pouze Vaší osoby, případně vztahu Vás s někým Vám blízkým. Karty neodpovídají na zvídavé otázky ze života dalších lidí ve Vašem okolí, pokud se otázka netýká přímo Vás a vztahu s nimi.
Nevhodné dotazy pro karty jsou též zdravotní stav, případně i datum umrtí apod.
Výklad karet je vhodný pro krátkodobější nástin Vaší budoucnosti v konkrétních životních situacích jako pomoc na Vaší cestě.
Výklad karet obdržíte buďto komplet v písemné podobě na Váš email nebo s vysvětlením výkladu přes Skype nebo na telefon. Váš dotaz pro karty vyřídím co nejdříve podle mých časových možností a podle celkového množství aktuálních objednávek.
Pokud řešíte nějakou akutní situaci a na odpověď karet spěcháte, využijte můj expres výklad karet online. Tento expres výklad karet online můžete mít buďto po telefonu, nebo online přes Skype nebo Messenger v předem dohodnutém termínu. Expres výklad karet online dostanete zpravidla do 24 hodin od potvrzení Vaší objednávky.
Veškeré informace poskytnuté během výkladu považuji za důvěrné a Váš výklad nebude poskytnut třetím osobám !
Pokud máte zájem o výklad u mne, kontaktujte mne na mail. Těším se na Vás.
Výklad karet poskytuji i do zahraničí.

I will be happy to answer questions about your future, solving your personal problems, love, relationships, I offer help in making decisions at your crossroads, etc. Surely we'll find a good way to ask my cards for your specific problems.
The questions that you think about the card should concern only your person or your relationship with someone close to you. Cards do not respond to inquisitive questions from the lives of other people in your neighborhood unless the issue is of direct concern to you and your relationship with them.
Invalid card questions are also a health condition, eventually even the date of death, etc.
Card interpretation is suitable for a short-term outline of your future in specific life situations as a help on your way.
You will receive the interpretation of the cards in written form on your email.
I consider all the information provided during the interpretation to be confidential and your interpretation will not be given to third parties !
If you are interested in prediction of my cards, please contact me by mail. I look forward to you.
The predictions are also provided abroad.