Karmalogie / Karmalogy

Pokud Vás zajímá co Vám sudičky daly do vínku a jak s tím případně pracovat nebo máte pocit, že Vás v životě stíhají smolné události a nevíte proč, zkuste využít rozboru s pomocí karmicko‑kabalistické numerologie, třeba Vám odhalí zajímavé skutečnosti.
Tato metoda je vhodná též pro rozbory vztahů, pomůže určit vhodné datum pro Vaši plánovanou životní událost, nevěstám ukáže jak změní jejich dosavadní život změna příjmení, budoucím maminkám pomůže vybrat správné jméno pro jejich potomka, mohu vypracovat i nástin budoucnosti v daném časovém období apod.
Tyto rozbory by se opět měly týkat Vaší osoby, případně vztahu Vás s někým Vám blízkým.
Karmalogický rozbor obdržíte buďto komplet v písemné podobě na Váš email nebo s vysvětlením rozboru přes Skype nebo na telefon. Váš rozbor vyřídím co nejdříve podle mých časových možností a podle celkového množství aktuálních objednávek.
Veškeré poskytnuté informace považuji za důvěrné a Váš rozbor nebude poskytnut třetím osobám !
Pokud máte zájem o karmalogii u mne, kontaktujte mne na mail. Těším se na Vás.
Karmalogické rozbory poskytuji i do zahraničí.

If you are interested in what the fortune gave you and how to work or do you feel that you are lying in a life of stormy events and you do not know why, try using the analysis with the help of karmic-cabalistic numerology, perhaps you will discover interesting facts.
This method is also suitable for relationship analyzes, help determine the appropriate date for your planned life event, the bride will show how their life will changes their new surname, future moms will help pick the right name for their babies, I can draw an outline of the future in a given time period, etc.
These analyzes should again concern your person or relationship with someone close to you.
You will receive your karmalogy in written form on your email.
I consider all information provided to be confidential and your analysis will not be disclosed to third parties !
If you are interested in my karmalogy, please contact me by mail. I look forward to you.
The karmalogy analysis are also provided abroad.